SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ANESTEZİ PROGRAMI
 
1. SINIF I. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Matematik Z 2 0 2 2
Sayılar, cebir, denklemler, trigonometri ve logaritma
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Fizik Z 2 0 2 2
Maddenin mekanik özelliklerini, sıcaklık ve gazların kinetik teorisi, maddenin ısıl özellikleri ve termodinamik elektrik devreleri
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Anatomi Z 2 2 3 3
Anatomiye giriş, terminoloji ve kemiklerin yapısı, üst ekstremite kemik, eklem ve kasları, alt ekstremite, pelvis kemik ve eklem ile kasları, kafa ve yüz kemikleri, eklemleri ile baş ve boyun kasları, göğüs ve sırt kemikleri, eklemleri ve kasları ile karın kasları, periferik sinirler, solunum sistemi, sindirim sistemi, ürogenital sistem ı-ıı, dolaşım sistemi ve kalp, dolaşım sistemi (arterler, venler) ve lenfatik sistem, merkezi sinir sistemi ı-ıı, duyu organları
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Fizyoloji I Z 2 0 2 2
Homeostazis, vücut sıvıları ve elektrolitler, hücre fizyolojisi, kan fizyolojisi, periferik sinir sistemi, kas fizyolojisi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Farmakoloji Z 2 0 2 2
Temel farmakolojik kavramlar, farmakodinamik, farmakokinetik ve toksikoloji, anestezi pratiği ile ilişkili farmakolojik konular, genel anestezikler, çizgili kas gevşeticileri, lokal anestezikler, otonomik ilaçlar, antibakteriyel kemoterapötikler, antiseptikler, dezenfektanlar, analjezikler, nonsteroidal anti inflamatuvar ilaçlar ve endokrin ilaçları
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Temel anestezi I Z 2 0 2 2
Elektrokardiyografi monitarizasyonu ve uygulamalarında elektrokardiyografinin tanımı, nasıl uygulandığı, monitarizasyon, normal değerleri ve kalpteki ritim bozukluklarının ekg üzerindeki değişiklikleri, ıntravöz anesteziklerde, ıv anesteziklerin özellikleri, farmakokinetiği, farmakodinamiği, yan etkileri ve sistemler üzerine etkileri
 
 
 
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Meslek esasları Z 1 0 1 1
Teorik ve pratik çalışmalarla "intradermal, subkutan ve intramüsküler enjeksiyon" tekniklerini öğretme ve "intravenöz enjeksiyon" ile "sıvı tedavisi" konusunda teorik bilgi verme, parenteral uygulamalarla önemli bağlantısı olan "asepsi" ve "yaşamsal bulgular
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Bilgisayara Giriş Z 3 0 3 3
Bilgisayara giriş, bilgisayar birimleri (donanım birimleri), bilgisayar türleri, bilgisayar kullanımı, bilgisayarın tarihçesi, bazı terimlerin açıklanması, windows işletim sistemi, microsoft office programlarının kullanımı, çeşitli uygulamalar, bilgisayar teknolojilerini bilme, bilgisayarın tarihçesini bilme, bilgisayarın bileşenleri bilgisi, donanımın çalışma ilkelerini kavrama, işletim sistemleri bilgisi, windows işletim sistemini kullanabilme, uygulama programlarının çalışma ilkelerini bilme, microsoft word programını kullanabilme, microsoft excel programına giriş, microsoft powerpoint programına giriş
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Türk Dili I Z 2 0 2 2
Dilin tanımı, dil toplum ilişkisi, dil kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması, türkçenin ses özellikleri, ses bilgisi, türkçenin yapısal özellikleri, günümüz türkçesine geliş, yazım kuralları, anlatım yanlışları
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Yabancı Dil Z 4 0 4 4
İngilizce başlangıç düzeyinde dört temel dil becerisinin öğrencilere kazandırılması, okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Beden Eğitimi Z 0 2 0 0
Isınma hareketleri, denge hareketleri, futbol kuralları, basketbol kuralları, voleybol kuralları, sporda kullanılan topların ağırlık ve boyutları
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
Osmanlı Devleti’ nin yıkılışı sonrası Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Ulusal Bağımsızlık Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile üzerinde oturduğu temel ilkeler, çağdaşlaşma yolunda Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen devrimlerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere neden-sonuç ilişkileri, Atatürk ilke ve devrimlerine yönelik tehditler hakkında bilgiler, Türk gençliğinin Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel esaslarını, kuruluş felsefesini benimsemeleri, davranışa dönüştürmeleri ve bir yaşam biçimi haline getirmeleri
 
 
 
1. SINIF II. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Fizyoloji II Z 2 0 2 2
Sindirim sistemi, merkezi sinir sistemi, duyu fizyolojisi, endokrin sistem
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Hasta Psikolojisi Z 1 0 1 1
Hastalık ve sağlığın tanımlarını, hasta davranışlarının nedenlerini yordama, yatan ve ayaktan hastalarda gözlenen tepkiler, kronik hastalarla tedavi ekibinin bir üyesi olarak nasıl ilişki kurulacağı, sosyal destek verme yolları
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Hastalıklar Bilgisi Z 3 0 3 3
Dahili ve cerrahi hastalıklar ile ilgili genel bilgiler, terminolojinin anlaşılması
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Temel Anestezi II Z 2 12 8 8
Anestezi terminolojisi ı (genel anestezi) , anestezi terminolojisi ıı (rejyonal anestezi, ağrı tedavisi ve yoğun bakım), cerrahi terminoloji (operasyon çeşitleri, malzemeler), dezenfeksiyon, sterilite, ameliyathanede hasta-hekim ilişkileri ve teknisyenin görevleri, acil yaklaşım-anestezinin görev ve sorumlulukları elektif girişimlerde anestezinin görevleri, anestezide ilaç uygulamaları, uygulama yöntemleri, doz ayarlama, titrasyon, anestezi uygulamasında hasta hazırlığı ve anestezi teknisyeninin görevleri, solunum yolu anatomisi (üst ve alt hava yolu) solunum fizyolojisi, damar yolu, intravenöz yaklaşım, sıvı uygulanması dolaşım sistemi anatomi ve fizyolojisi, kardiyopulmoner  resüsitasyon
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Cerrahi Hastalıklar Ve İşlemler Z 2 0 2 2
Çeşitli cerrahi uygulamalar, hastalardaki medikal ve cerrahi açıdan önemli risk faktörleri, travma sonucunda vücutta gelişen yara iyileşmesi mekanizmaları, vücudun travmaya olan sistemik cevabı, hemostaz, cerrahi hastalarında sıvı elektrolit tedavisi, cerrahi şokun tanım ve tedavi yaklaşımlarını göstermek, cerrahi hastalarının bakımında asepsinin uygulanması ve antiseptik maddeler hakkında bilgilendirme yoluyla cerrahi enfeksiyonların önlenmesi, cerrahi hastalarında ameliyat öncesi hazırlık ve ameliyat sonrası dönemde görülebilen komplikasyonlar hakkında bilgilendirme, tiroid, paratrioid ve adrenal hastalıkları ile ilgili teorik bilgilendirme, Mide-Duodenum ülseri, Ülseratif kolit-Crohn hastalığı ile ilgili teorik bilgilendirme
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Türk Dili II Z 2 0 2 2
Konu, ana düşünce, yan düşünceler, plan, Anlatım biçimleri; tasvir, açıklama, öyküleme, Günlük, anı, deneme, eleştiri, makale örnekleri. Roman-öykü örnekleri
Konuşma sanatı
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Yabancı Dil ıı Z 4 0 4 4
İngilizce başlangıç düzeyinde dört temel dil becerisinin öğrencilere kazandırılması, okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri.
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Staj I Z 0 0 0 0
30 günlük yaz stajı süresince öğrencilerin ameliyathanede pratik uygulamalara katılmaları, moniörizasyon, damar yolu açılması, maske tutulması, endotrekeal enübasyon uygulamalara aktif olarak katılmak. Rejyonel anestezi, boyun kateteri takılması işlemlerini gözlemlemek
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
Atatürk dönemi Türk dış politikası  (1920-23 dönemi Türk dış politikası),
Atatürk dönemi Türk dış politikası  (1923-30 dönemi Türk dış politikası),
Atatürk dönemi Türk dış politikası  (1930-38 dönemi Türk dış politikası),
Türk/Atatürk inkılaplarının özellikleri ve önemi, siyasal, sosyal alanda yapılan inkılaplar, eğitim-kültür, hukuk iktisat vb. alanında yapılan inkılaplar, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılapçılık, Atatürkçülük
 
2. SINIF I. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Fizyopatoloji Z 3 0 3 3
Fizyopatolojik analizle, vücut proceslerinin regulatuvar homeostazı ve hemodinamiklerinin integrasyonu ve bunların kendi aralarındaki bağlantılarının irdelenerek hastalıkların patogenetik mekanizmalarına daha bütünsel yaklaşımın sağlanmasının öğretilmesi. hipoksi , siyanoz , ateş, asit – baz dengesi bozuklukları ağrı, şok, sıvı ve elektrolit dengesi bozuklukları, böbrek yetmezlikleri, hipertansiyon, kalp yetmezliği, pulmoner emboli, pulmoner ödem ve hipertansiyon, obstruktif ve restriktif, akciğer hastalıkları, anemiler, hemostaz bozuklukları, stres, alerji ve anflaksi, karaciğer hastalıkları ve yetmezliği
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Klinik Anestezi I Z 3 4 5 5
Preoperatif hasta değerlendirme, premedikasyon, anestezi sonrası uyanma odası ve karşılaşılan problemler, spinal ve epidural anestezi ve teknisyenin görevleri, hasta monitorizasyonu, kardiyopulmoner resussitasyon, bulaşıcı hastalıklar ve anestezi, anestezi komplikasyonları, kan transfüzyonu ve komplikasyonlar, zor havayolu ve yönetimi
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Anestezi Teknolojisi Z 2 0 2 2
İntravenöz kanüller ve kullanım alanları, santral kateterizasyon, oksijen uygulama yöntemleri, kan basıncı ölçüm yöntemleri, invaziv basınç ölçüm yöntemleri, anestezi cihazları ı, anestezi cihazları ıı, ventilatörler, swan-ganz kateteri ve pulmoner basınç ölçümü, kalp debisi ölçümü,infüzyon pompaları, defibrilatörler, sinir-kas kavşağı monitörizasyonu, periferik sinir stimulatörleri, trakeostomi açılması ve bakımı, göğüs tüpü direnajı-yöntem, çift lümenli entübasyon tüpleri, tek akciğer ventilasyonu, pacemakerlar, hasta kontrollü analjezi pompaları
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Anestezik Farmakoloji Z 1 0 1 1
Anestezide kullanılan farklı gruplardaki ilaçların farmokolojik özellikleri
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Klinik Biyokimya Z 1 0 1 1
Analiz tipleri-, örnek toplama ve saklama tipleri-, enzim bilgisi, asit-baz ve kan gazı fizyolojisi, hastalıklarda idrar ve kan parametreleri
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Klinik Uygulama I Z 0 14 7 7
Ameliyathane ortamında tüm cerrahi branşlarla ilgili operasyonlardaki anestezi uygulamaları
 
 
2. SINIF II. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Halk Sağlığı Z 2 0 2 2
halk sağlığı ile ilintisi bulunan terimler, sağlık hizmetlerinin geçirdiği dönem ve süreçler, halk sağlığı ve klinik tıp bilimlerinin karşılaştırılması, günümüzde halk sağlığı anlayışı, sağlık hizmetlerinin tanımı ve sınıflandırılması, sağlık, hastalık kavramı, hastalık nedenleri ve hastalıkların doğal seyri, sağlığı koruma yaklaşımı, kişisel sağlığı koruma, hijyen, beslenme, anne ve çocuk sağlığı, yaşlıların sağlık sorunları, çevre sağlığı, ruh sağlığı, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve tarihsel gelişimi, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra örgütlenmesi ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde temel yasalar.
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  İlk Yardım Z 1 0 1 1
İlk yardımın amaçları ve uygulanmaları, Hava yolu obstrüksiyonu ve tedavi, Kardiyopulmoner resusitation, Suda boğulmada ilk yardım, Hayvan ısırıkları ve tedavi
İntoksikasyonlar (Zehirlenmeler), Yara bakımı, hasta nakli, Akut karın ve vasküler, sorunlar, Yanıklar, Yüz bölgesi yaralanmaları, Kırıklar
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Meslek Etiği Z 1 0 1 1
Etik, ahlâk, ödev, sorumluluk gibi kavramların tanıtımı, vaka sunumları ve bu vakalar üzerinde eleştirel etik çözümleme
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Klinik Anestezi II Z 3 4 5 5
Endokrin hastalıklar ve anestezi, obstetrik anestezi, pediyatrik anestezi, ortopedik cerrahide anestezi, beyin cerrahisinde anestezi, sıvı-elektrolit tedavisi, malign hipertermi, göğüs cerrahisinde anestezi, anestezide kullanılan ilaçlar ve hesaplamaları, hava yolu sağlanmada kullanılan gereçler
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Post Operatif Bakım Z 1 2 2 2
Hastanın operasyon sonrası, anestezi sonrası bakım ünitesine (PACU) transferi, bakım ünitesine kabulü, bakım ünitesinde yapılması gerekenler, çıkarılma kriterleri ve postoperatif komplikasyonlarla tedavileri
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Ekg Analizi Z 2 0 2 2
EKG’deki dalgaların oluşumu, EKG örneklerinin hangi prensiplere göre değerlendirilmesi, normal ve anormal EKG örneklerinin tanımlanmasını
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Klinik Uygulama II Z 0 12 6 6
Ameliyathane ortamında tüm cerrahi branşlarla ilgili operasyonlardaki anestezi uygulamaları konusunda edinilen teorik bilgilerin pratik uygulama yöntemleri konusunda deneyim kazandırılması
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  İletişim Becerileri Z 1 0 1 1
İletişimin özelliklerini, iletişim teknikleri, sözsüz davranışlar ve beden dilini kullanma, öğretmek, sağlık personeli için kendini açma becerilerini geliştirmek, hastaya empati yapabilme ve öğrencilerin hasta ve yakınlarıyla ilgili problem çözme becerilerini geliştirme
 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Krd
  Staj II Z 0 0 0 0
30 günlük yaz stajı süresince ameliyathanede pratik uygulamalara katılma, uygulamalarda monitörizasyon, damar yolu açılması, maske tutulması, endotrekeal enübasyon uygulamalar yapmak, Rejyonel anestezi, boyun kateteri takılması işlemleri
 
* (Teorik,Uygulama,Kredi) = (T,U,K)
 

BAĞLANTILAR


DERSLER

1.Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
 
2-Eczacılık
 
3-Terapi ve Rehabilitasyon
   -Fizyoterapi
 
4-Yönetim ve Organizasyon
   -Sağlık Turizmi İşletmeciliği