I. YARIYIL
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306101
Anatomi
Z
3
0
3
3
Anatomiye Giriş, Hareket Sistemi, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, üriner Sistem, Genital Sistem, Merkezi Sinir Sistemi, Endokrin Sistem, Duyu Organları, Kardiyak Anatomi, Dolaşım anatomisi, Aorta Anatomisi, Regional Anatomi, Neuroanatomi, Mikrodiseksiyon
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306102
Patoloji
Z
2
0
2
2
Patolojiye Giriş, Hücre Zedelenmesi (Memeli Hücresinin Zedelenmesi, Fonksiyonları, Adaptasyonu, Hücre Zedelenmesi ,Nekroz),Yangı ve İyileşme (Nedenleri, Patogenezi, Yangı Hücreleri, Türleri, Yangı İyileşmesi),  Vücut Sıvıları ve Kan Dolaşımını İlgilendiren Hastalıklar, Neoplazi (Adlandırma, İyi ve Kötü Huylu Tümör , Özellikleri, Metastaz, Kanser Derecelendirilmesi, Evrelendirme, Tümör, Etyolojisi), İmmunoloji ve İmmunopatoloji, Kalp- Damar- Kapak Patolojileri, Koroner Arter Hastalııı Patolojisi
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306103
Genel Fizyoloji
Z
3
0
3
3
Hücre Fizyolojisi,  Kan Fizyolojisi, Uyarılabilir Dokular (Kas ve Sinir), Kalp Dolaşım Sistemi Fizyolojisi,  Solunum Sistemi Fizyolojisi, Boşaltım Sistemi Fizyolojisi, Sindirim Sistemi ve Metabolizma, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve üreme,  Özel Duyular (Beş Duyu), Hemodinamizm, Hemodinamik Monitör.
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306104
Dolaşım ve Solunum Fizyolojisi
Z
2
0
2
2
Dolaşım ve Kardiyak Fizyolojisi, Solunum Fizyolojisi, Gaz Difüzyon ve Transferi, Asit-Baz Dengesi, Elektrokardiyografi, Hemostaz ve Tromboz konuları, Sıvı-Elektrolit Dengesi, Homeostatik Mekanizmalar.
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306105
Kardiyopulmoner Bypass
Z
2
0
2
2
Kardiyopulmoner bypass tanımı, Nasıl yapıldııı, Uygulamaları, Kardiyopulmoner Bypass tarihi, Kardiyopulmoner Bypass gelişmesi, Kardiyopulmoner Bypassın Türkiye ve Dünya'daki durumu, Kardiyopulmoner Bypass  Devreleri (Devreler, Hatlar, Setler, Isı deıiştiriciler, Oksijenatörler, Filtreler, Kanüller, Solüsyonlar)
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306106
Perfüzyon Teknolojisi -I
Z
2
2
4
3
Perfüzyon Tanımı, Perfüzyonist Tanımı, Akışkan Dinamiıi, Perfüzyon Teknikleri, Perfüzyon Yönetimi, Klinik Perfüzyon Uygulamaları, Türkiye ve Dünyadaki Perfüzyon Teknolojisi, Perfüzyon İdaresi, İzole Ekstremite
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306107
Davranış Bilimleri
Z
2
0
2
2
İnsan ve İnsanın Temel Gereksinimleri, İletişimin Kavramsal Yönü,  İletişim ve Algılama,  İletişim Benimle Başlar: Kendini Tanıma,  İşitmek ve Dinlemek,  Beden Dilinin İletişimdeki Rolü,  Psikolojik Savunma, Mekanizmaları ve Savunucu İletişim, Girişkenlik,  Empati - Empatik Yaklaşım, Stres; Stresle Başa çıkma Yolları,  Hasta Olma ve Hastaneye Yatmanın Anlamı, Saılık Personeli Hasta İletişimi, Ekip üyeleri Arasındaki İletişim.
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306108
Tıbbi Terminoloji
Z
2
0
2
2
Ön-son  Ekler, İskelet Sistemi Tıbbi Terimleri, Solunum Sistemi Tıbbi Terimleri, Kardiyovasküler ve Dolaşım  Sistemi Tıbbi Terimleri, Kulak Boıaz Burun Tıbbi Terimleri, Göz Tıbbi Terimleri, üroloji Tıbbi Terimleri,  Genital Sistem Tıbbi Terimleri, Nörolojik Sistem Tıbbi Terimleri,  Gastro-İntestinal Sistem Tıbbi Terimleri
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306109
Türk Dili-I
Z
2
0
2
2
İyi Bir Dinleyicide Bulunması Gereken Özellikler,  Okuma Tekniıi, Okunanı Kavrama Alıştırmaları,  Türkçenin Ses Bilgisi Özellikleri, Düzgün ve Doıru Konuşmayla İlgili çalışmalar,  Sözlü Anlatımın Özellikleri, Konuşma Türleri,  Sözlü Anlatımda Plan Türleri, Sözcüklerin Anlamsal Deıerlerinde Değişimler ve Bunların Cümle İçi Kullanımlarıyla Oluşan Anlam Deıişimleri
 
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306110
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
Z
2
0
2
2
Türk Devriminin Hazırlık Dönemi ve Türk İstiklal Savaşı,  Osmanlı İmparatorluıunun Yıkılışı ve Türk İnkılabını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı İmparatorluıunun Parçalanması, Türk Topraklarının İşgal Edilmesi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün  Tepkisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsuna çıkışı ve Kongreler Dönemi, Kuvayi Milliye ve Misak-ı Milli Kararları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, 1920 Yılının Siyasi Olayları, Sakarya Zaferi'ne Kadar Milli Mücadele, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Sözleşmesi
 
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306111
Yabancı Dil-I  (İngilizce)
Z
2
0
2
2
Verb To Be (am/is/are), Verb To Be (Questions And Negatives), Peresent Simple (3rd Person),  Present Simple (All Persons)
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306112
Müzik-I
S
2
0
2
2
Toplumsal Yaşantıda Müzik,  Müziıin Oluşumu ve Tarihçesi, Orkestra çalgıları, Batı Müziıi Türleri, Batı Müziıi Bestecileri ve Bunlardan Dinletiler, Müzik Türlerinden Örnek şžarkılar
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306113
Beden Eıitimi-I
S
2
0
2
2
Beden Eıitim ve Spora Giriş, Takım ve Bireysel Sporlar, Herkes İçin Spor, Organizmanın Spora Hazırlanması, Sporcu Saılııı, Saılık ve Yaşam Boyu Spor
 
 
II. YARIYIL
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306201
Biyokimya
Z
2
0
2
2
Proteinler, Karbonhidrat Metabolizması, Lipid Metabolizması, Azot ve Nükleik Asit Metabolizması,  Biyolojik Membranlar,  Enzimler ve Biyoenerji,  Sinyal İletimi, Beyin Biyokimyası (Hipoksi, Anoksi) Vücut Sıvıları, Örnek alımı-toplanması-taşınması-saklanması, Spektroskopik Yöntemler, Kromatografi, Elektroforez, Radyoaktif Ölçümler, İmmunokimyasal Teknikler, Elektrokimyasal Teknikler
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306202
Farmakoloji
Z
2
0
2
2
Kardiyovasküler Farmakoloji ve Kardiyopulmoner bypass sırasında kullanılan ilaç ve kimyasal maddeler, etki mekanizmaları ve yan etkileri
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306203
Dolaşım ve Solunum Biyofiziıi
Z
4
0
4
4
Kalpte Biyoelektriksel Olaylar, Elektrokardiyografinin Genel İlkeleri, Kardiyak Kasılma Mekanizması, Biyoelektriksel Ölçü ve Gözlem, Biyoelektrik Uygulama Araçları, Dolaşım Sistemi Yapı ve İşlevi, Normal İçsürtünmeli ve Girdaplı Akış, Kanın Akışkanlık Özellikleri, Damarların Fiziksel Özellikleri, Kalbin Etkinliıi ve Kalp Devri, Kan Basıncı ve  Kan Akış Hızının Ölçüm Yöntemleri, Solunum Sistemi ve İşlevi, Yüzey Gerilimi ve Alveol Mekaniıi, Solunum Sırasında Hacim ve Basınç Deıişimi, Solunum , Kan Gazları ve Alveollerle Kan Arasında Gaz Alışverişi.
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306204
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Z
2
0
2
2
Canlılar Alemi Evrim, Biyomoleküller, Hücre Yapı- Görevine Giriş, Tanımı, Görevleri,  Metabolizma, Biyokimyasal Reaksiyonlar, Hücre Bölünmesi, Mendel Genetiıi, Sitogenetik, Kromozomal Anomaliler, İnceleme Yöntemleri, Moleküler Biyolojiye Giriş,  DNA, RNA, Protein Sentezi,  Moleküler Genetik Hastalıklar, Mol Genetik, Hastalık Teşhis Yöntemleri, Genetik Alanındaki Yenililikler
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306205
Perfüzyon Teknolojisi -II
Z
2
0
2
2
Akışkan Dinamiıi, Perfüzyon Teknikleri, Perfüzyon Yönetimi, Klinik Perfüzyon Uygulamaları, Türkiye ve Dünyadaki Perfüzyon Teknolojisi, Perfüzyon idaresi, İzole Ekstremite Perfüzyon
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306206
Sterilizasyon ve Cerrahi Asepsi
Z
2
0
2
2
Morötesi ışınlarla bunların ürettiıi ozon gazı, etüv , otoklav, operasyon aletleri sterilizasyonu ve kardiyopulmoner bypass devrelerinin sterilizasyonu, cerrahi ortam sterilizasyonu. 
 
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306207
Klinik Perfüzyon Uygulama-I
Z
0
8
8
4
Anatomi, Patoloji,Fizyoloji, Kardiyopulmoner bypass ve perfüzyon teknolojisinde görülen ve öğrenilen derslerin uygulamalı olarak görülmesi ve her öğrencinin eğitim boyunca en az 30 vakada kardiyopulmoner bypass tecrübesi edinmesinin saılanması ve bu sırasında preoperative hazırlık, perfüzyon aletlerinin seçimi, perfüzyon uygulaması sırasında kararların alınması.
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306208
İlkyardım
Z
2
0
2
2
İlkyardım İlkeleri,  Kanamalar,  şžok ve çeşitleri, Yaralanmalar,  Kardio Pulmoner Resusitasyon (CPR), Yabancı Cisim Aspirasyonu, Kırık, çıkık ve Burkulmalar, Yanıklar, Sıcak ve Soıuıa Maruz Kalma,  Zehirlenmeler, Trombüs, Embolide İlk yardım, Diıer Tıbbi Durumlarda İlk Yardım.
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306209
Türk Dili-II
Z
2
0
2
2
Cümle İçinde Baılaçların Kullanım Alanları, Baılaç Kullanımlarında Görülen Yanlışlar üzerinde Deıerlendirmeler, Cümle İçinde İlgeçlerin İşlevleri, İlgeçlerin Anlamsal Boyutları Anlam İlişkisinde Türevler,  Cümle çeşitlerinin Anlatıma Getirdiği Katkılar, Sıralı, Basit, Kesik Cümlelerin Yazılı veya Sözlü Anlatıma Göre Kullanışları,  Devrik ve Kesik Cümlelerin Duygusal Anlatıma Katkıları,  Paragraf Düzenleme çalışmaları, Türk dilinin dilbilgisi yapısı ve kurallarının, öırenciler tarafından, yazılı ve sözlü anlatımlarında etkin kullanılmasının saılanması
 
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306210
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
Z
2
0
2
2
Saltanat Sorunu ve Lozan Barış Görüşmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gruplar, Cumhuriyetin İlanı, 3 Mart 1924'˜de Yapılan Devrimler, 1924 Anayasası, çok Partili Demokratik Yaşama Geçiş çabaları, Devrimi Yok Etme çabaları, Devrimler, Atatürk İlkeleri, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Politikası (1923-1938)
 
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306211
Yabancı Dil-II  (İngilizce)
S
2
0
2
2
There (is/are),  Can/can't, Past simple (Regular verbs), Past simple (negatives ago)
 
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306212
Müzik-II
S
2
0
2
2
Türk Müziğinin Tarihçesi, Türk Müzik Türleri,Türkü  Müzik Türlerinde Kullanılan çalgılar, Bestecileri ve Örnekleri, Müzik Türlerinden Örnek çalgılar
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306213
Beden Eğitimi-II
S
2
0
2
2
Beden Eıitimi ve Sporun İnsan Organizması üzerindeki Etkileri, Saılık ve Antrenman, Spor Yöntemi, Spor Yarışmaları ve Organizasyonları, Spor Sosyolojisi ve Boş Zaman Eıitimi
 
 
III. YARIYIL
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306301
Pediatrik ve Yetişkin Perfüzyon
Z
6
6
12
9
Pediatrik ve Yetişkin Kardiyopulmoner bypass, patofizyolojik yanıt, pediatrik ve yetişkin hastaya uygulanacak perfüzyon işlemlerinin etkin ve doğru uygulanması
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306302
CPB Teknolojisinin Klinikte Kullanımı
Z
4
4
8
6
Pompa, Filtrasyon, Gaz Deıişimi,  Gaz Deıişimini Saılayan Aletler, Hemodilüsyon, Miyokardiyal Korunma, Hipotermi, Perfüzyon Döngüsü,  Farmakolojik Destek,  Kan Koruma Teknikleri, Koagülasyon Tedavisi
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306303
Ekstrakorporeal Yaşam Desteıi
Z
4
4
8
6
Saı ve Sol Kalp Bypassı, Ventriküler Destek Sistemleri, Total Yapay Kalp, Ekstra-Korporal Membran Oksijenatör (Ecmo)
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306304
Hayatı Tehdit Edici Komplikasyonlar
Z
1
0
1
1
Mekanik Problemler, Masif Hava Embolisi, Arteriyel Diseksiyon
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306305
Ekstrakorporal Dolaşımda Kullanılan Yandaş Teknikler
Z
2
2
4
3
Intra-Aortik Balon Pompası, Pulsatil Perfüzyon Teknikleri, Hemokonsantrasyon, Ototransfüzyon, Â  Asepsi-Antisepsi Kardiyak Operatif Teknikler,  Anestezik Farmakolojik Tedaviler, Sirkülatuar Arrest Teknikleri, Organ Koruma ve Transplantasyonu, Taşınabilir Kardiyopulmoner Destek
 
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306306
Saılık Bilişimi
Z
2
0
2
2
Veri tanımı, verinin özellikleri, veri toplama yöntemleri, veri toplama hataları, veri kontrolü, verinin bilgiye dönüştürülmesi, hasta dosyalarının hazırlanması ve kontrolü, hastane kayıtları ve özellikleri, bilgisayar temelli veri toplama ve derleme sistemleri.
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306307
Klinik Perfüzyon Uygulama-II
Z
0
4
4
2
Anatomi, Patoloji,Fizyoloji, Kardiyopulmoner bypass ve perfüzyon teknolojisinde görülen ve öırenilen derslerin uygulamalı olarak görülmesi ve her öırencinin eıitim boyunca en az 45 vakada kardiyopulmoner bypass tecrübesi edinmesinin saılanması ve bu sırasında preoperative hazırlık, perfüzyon aletlerinin seçimi, perfüzyon uygulaması sırasında kararların alınması.
 
 
 
IV. YARIYIL
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306401
Özel Teknolojik Destekler
Z
2
0
2
2
Hamile Hastalarda Perfüzyon,  Hipotermik Resusitasyon,  İsole Ekstremite Perfüzyonu,  Organ Perfüzyonu,  Hemodiyaliz, Biyo-Uygunluk
 
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306402
Ekstrakorporeal Dolaşımda Hasta Monitorizasyonu
Z
4
8
12
8
Hemodinamik Monitorizasyon ve Ölçümler,  Kan Gazı Analizi, Hava Kontrolü, Seviye Tespiti,  Isı Monitorizasyonu, Elektrokardiyografi,  Sıvı ve Elektrolit Dengesi, Koagülasyon Monitorizasyonu Perfüzyon Uygunluıu, Peroperatif Ekokardiyografi, Kardiak Kateterizasyonun Takibi ve Bilgisayarlı Monitorizasyon
 
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306403
Sürekli Kalite Kontrolü
Z
2
4
6
4
Kan Gazı,  Elektrolitler, Koagülasyon, Hematokrit-Hemoglobin konularının kalite kontrolü, kalibrasyon ve referans deıerlerinin uygulanması.
 
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306404
Tıbbi Etik
Z
2
0
2
2
Etik kavramının tanım ve içeriıi, Saılık ve hastalık kavramı, Tıbbi ahlakın hedefleri, Mesleıi meslek yapan ilkelerin incelenmesi, İnsan ve Hasta hakları, Tedaviye yönelik çaıdaş girişimler ve etik, Saılık personelinin toplumdaki yeri, Ötenazi, Saılık Yöntemi ile ilgili yasalar, Saılıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar, çalışanların hak ve görevleri, Perfüzyonistin uyması gereken tıbbi kurallar
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306405
Temel Bilgi Teknolojileri
Z
4
4
8
6
Bilgi teknolojilerine giriş, Bilgi çaıı ve bilgi toplumu, Bilgi sistemleri, Bilgisayar organizasyonu, İşletim sistemleri, Bir işletim sistemi kullanımı, Bilgisayar giriş-çıkış birimlerinin kullanımı, Yazılım kavramı, yazılımlar
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306406
Kardiyopulmoner Bypass Yan Etkileri
Z
2
0
2
2
Myokardiyal Hasar : Dirençli VF,  yetersiz miyokard perfüzyonu, ventriküler distansiyon, ventriküler kollaps, koroner embolizm, katekolaminler, aortik kros klemp, reperfüzyon, beyin hasarı, renal disfonksiyon,  gastrointestinal etkiler, endokrin ve inflamatuar yanıt, kardiyopulmoner arrest, resüsitasyon.
 
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306407
Biyomedikal Teknoloji
Z
2
0
2
2
 Biyomedikal Teknolojinin Tanımı ve Faydaları,  Manyetizma, Elektrik Akımının Tarifi,  Elektrik Enerjisi, Kaynak üreteçler, Dogru Akım, Dalgalı Akım, Elektromagnetizma, Direnç Kondansatör, Self Bobinleri, Transformatörler ve Bunların Elektrik Devrelerinde Kullanılması, Atom Teorisi, Elektronegatif ve Elektropozitif Atomlar,  Elektriıin Tıbbi Cihazlarda Kullanılması,  Elektrik Enerjisinin Yarattııı Tehlikeler ve Bunlardan Korunma Yolları,  Redresör , Vakum Lambaları, Yarı İletkenler, Elektrik Enerjisi İle çalışan Cihazlarda Arızaların Bulunması,  Biyomedikal Teknolojinin Uygulanması,  Saılık Kuruluşlarında Bulunan Merkezi Sistemler, Tıbbi Cihazların Tanımı ve Sınıflandırılması, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar, Teşhis ve Tedavi Cihazları,  Cihazların Saılanması, şžartnamelerin Hazırlanmasında Göz önüne Alınması Gereken Konular ve Özellikler, Satın Alınan Cihazların Kontrolü ve Bunları Kullanacak Personelin Eıitimi, Koruyucu Bakım, Özel Program Cihazlarının Tanımı ve Kullanılması, Cihazların Kullanıcı Tarafından Yapılabilecek Küçük Onarımları, Yedek Parça ve Sarf Malzemelerin Sağlanması  ve Saklanması, Genel Siparişlerin Programlanması
 
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
TS
Krd
0306408
Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
Z
2
0
2
2
Genel Hijyen Kuralları, Hastane Enfeksiyonları ve Önlenmesi, Bulaşıcı hastalıkların Kontrolü, Kronik Hastalıkların Kontrolü, Sigara, Afetlerde Saılık Hizmeti Yönetimi.
 
 
 
 
 

BAĞLANTILAR


DERSLER

1.Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
 
2-Eczacılık
 
3-Terapi ve Rehabilitasyon
   -Fizyoterapi
 
4-Yönetim ve Organizasyon
   -Sağlık Turizmi İşletmeciliği